امروز: سه شنبه 8 آذر 1401 | Tuesday 29 November 2022

اپراتور

آژانس مسافرتی آرا گشت خراسان

آژانس مسافرتی آرا گشت خراسان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۲۰:۰۷:۴۰
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1495
آژانس مسافرتی آرام سیر شفیعیان

آژانس مسافرتی آرام سیر شفیعیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۲۰:۲۷:۱۲
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1221
آژانس مسافرتی آرتا گشت شرق

آژانس مسافرتی آرتا گشت شرق

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۲۰:۴۷:۰۲
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1206
آژانس مسافرتی  آرمان سیر مشهد

آژانس مسافرتی آرمان سیر مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۲۱:۰۵:۱۳
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1025
آژانس مسافرتی آریا سپهر

آژانس مسافرتی آریا سپهر

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۲۱:۱۶:۲۰
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1071
آژانس مسافرتی تخت سلیمان

آژانس مسافرتی تخت سلیمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۳:۲۳:۲۳
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1121
آژانس مسافرتی تخت طاووس شرقی

آژانس مسافرتی تخت طاووس شرقی

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۳:۳۲:۵۳
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1523
آژانس مسافرتی جهانگرد

آژانس مسافرتی جهانگرد

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۳:۳۹:۱۲
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1144
آژانس مسافرتی ستاره شیروان سیر
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۳:۴۹:۳۴
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1309
آژانس مسافرتی سرای گردشگران

آژانس مسافرتی سرای گردشگران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۳:۵۹:۲۳
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
988
آژانس مسافرتی سیمرغ آشخانه

آژانس مسافرتی سیمرغ آشخانه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۰:۱۴:۴۶
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
836
آژانس مسافرتی گردشگران کانون بجنورد

آژانس مسافرتی گردشگران کانون بجنورد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۰:۱۸:۲۸
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1290
آژانس مسافرتی گل گشت شیروان

آژانس مسافرتی گل گشت شیروان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۰:۴۲:۱۰
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1386
آژانس مسافرتی می سی نو

آژانس مسافرتی می سی نو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۹:۲۹:۱۰
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1845
آژانس مسافرتی خیبر گشت خوی

آژانس مسافرتی خیبر گشت خوی

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۶-۱۱-۰۲ ۱۱:۰۲:۱۲
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
739
آژانس مسافرتی نسیم بهشت

آژانس مسافرتی نسیم بهشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۹:۴۰:۲۴
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
1223
آژانس مسافرتی درناتور

آژانس مسافرتی درناتور

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۶-۱۱-۰۲ ۱۱:۳۰:۳۴
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
726
آژانس مسافرتی نسیم سمنگان

آژانس مسافرتی نسیم سمنگان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۹:۴۸:۵۵
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
816
اژانس مسافرتی هجرت
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۲۳:۲۹:۴۹
۱۴۱۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
821