امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Tuesday 28 January 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی افتخاری سیر پارس

آژانس مسافرتی افتخاری سیر پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۵۵:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۵۳:۰۰
92
آژانس مسافرتی اطلس جهان تارا

آژانس مسافرتی اطلس جهان تارا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۴۳:۰۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۴۱:۰۰
85
آژانس مسافرتی اطلس

آژانس مسافرتی اطلس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۳۵:۵۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۳۴:۰۰
81
آژانس مسافرتی اسما سیر پرواز

آژانس مسافرتی اسما سیر پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۱۸:۱۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۱۷:۰۰
82
آژانس مسافرتی اسکادران پرواز

آژانس مسافرتی اسکادران پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۷:۰۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۵:۰۰
99
آژانس مسافرتی اسطوره پرواز

آژانس مسافرتی اسطوره پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۰:۰۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۱:۵۸:۰۰
67
آژانس مسافرتی اسرا پرواز

آژانس مسافرتی اسرا پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۵۸:۰۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۵۶:۰۰
103
آژانس مسافرتی اسد گشت شرق

آژانس مسافرتی اسد گشت شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۵۰:۱۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۴۸:۰۰
74
آژانس مسافرتی استقلال

آژانس مسافرتی استقلال

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۳۹:۴۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۳۷:۰۰
93
آژانس مسافرتی اسپیلت البرز

آژانس مسافرتی اسپیلت البرز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۲۵:۰۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۲۳:۰۰
84
آژانس مسافرتی اسپاد پرواز آریا

آژانس مسافرتی اسپاد پرواز آریا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۰۹:۴۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۰۸:۰۰
111
آژانس مسافرتی اسب پرنده

آژانس مسافرتی اسب پرنده

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۸:۵۸:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۸:۵۷:۰۰
71
آژانس مسافرتی اریکا گشت پارس

آژانس مسافرتی اریکا گشت پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۶:۳۲:۵۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۶:۳۱:۰۰
79
آژانس مسافرتی ارمیترا

آژانس مسافرتی ارمیترا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۵:۴۸:۰۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۵:۴۵:۰۰
142
آژانس مسافرتی ارم کیش

آژانس مسافرتی ارم کیش

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۵:۳۱:۴۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۵:۲۸:۰۰
139
آژانس مسافرتی ارمیا گشت پارسه

آژانس مسافرتی ارمیا گشت پارسه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۴۸:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۴۵:۰۰
123
آژانس مسافرتی ارگ جدید

آژانس مسافرتی ارگ جدید

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۳۷:۲۱
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۳۶:۰۰
65
آژانس مسافرتی ارکیده پرواز قرن

آژانس مسافرتی ارکیده پرواز قرن

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۲۲:۳۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۲۰:۰۰
76
آژانس مسافرتی ارفع

آژانس مسافرتی ارفع

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۰۳:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۰۱:۰۰
84
آژانس مسافرتی ارغوان سیر آریا

آژانس مسافرتی ارغوان سیر آریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۱:۴۸:۵۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۱:۴۷:۰۰
104