امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Tuesday 28 January 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی اوج آریایی ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج آریایی ایرانیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۷:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۶:۰۰
57
آژانس مسافرتی اوج پرواز باستان

آژانس مسافرتی اوج پرواز باستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۱:۵۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۳۹:۰۰
136
آژانس مسافرتی اوتانا

آژانس مسافرتی اوتانا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۵۵:۱۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۵۴:۰۰
84
آژانس مسافرتی اهورا سیر آریایی

آژانس مسافرتی اهورا سیر آریایی

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۶:۴۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۵:۰۰
78
آژانس مسافرتی انیس گشت

آژانس مسافرتی انیس گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۱:۳۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۰:۰۰
78
آژانس مسافرتی اندیشه سیر تهران

آژانس مسافرتی اندیشه سیر تهران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۱۶:۴۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۱۵:۰۰
83
آژانس مسافرتی امین

آژانس مسافرتی امین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۵۷:۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۵۵:۰۰
108
آژانس مسافرتی امیرکبیر گشت آسمان

آژانس مسافرتی امیرکبیر گشت آسمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۴۶:۱۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۴۴:۰۰
78
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر گیتی

آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر گیتی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۳۲:۱۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۳۰:۰۰
130
آژانس مسافرتی امیدان پرواز

آژانس مسافرتی امیدان پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۱۷:۱۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۱۵:۰۰
103
آژانس مسافرتی امیر

آژانس مسافرتی امیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۶:۲۵:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۶:۱۷:۰۰
139
آژانس مسافرتی الین سیر هستی

آژانس مسافرتی الین سیر هستی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۶:۰۵:۴۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۶:۰۴:۰۰
97
آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۵۱:۱۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۴۹:۰۰
300
آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۳:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۲:۰۰
228
آژانس مسافرتی الیت گشت آریا

آژانس مسافرتی الیت گشت آریا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۲۴:۲۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۲۳:۰۰
79
آژانس مسافرتی الیاد گشت

آژانس مسافرتی الیاد گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۰۵:۰۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۰۳:۰۰
102
آژانس مسافرتی الی گشت

آژانس مسافرتی الی گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۴:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۲:۰۰
39
آژانس مسافرتی الی گشت

آژانس مسافرتی الی گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۴:۰۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۲:۰۰
151
آژانس مسافرتی الوان سفر ایرانیان

آژانس مسافرتی الوان سفر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۲:۴۲:۳۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۲:۴۱:۰۰
181
آژانس مسافرتی الوا سیر ایرانیان

آژانس مسافرتی الوا سیر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۲:۲۵:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۲:۲۴:۰۰
123