امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۸:۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۴:۰۰
349
آژانس مسافرتی یاس سپید خراسان

آژانس مسافرتی یاس سپید خراسان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۰:۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۷:۰۰
119
آژانس مسافرتی گردشگران شهر خورشید

آژانس مسافرتی گردشگران شهر خورشید

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۸ ۲۲:۱۰:۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۸ ۲۲:۰۸:۰۰
94
آژانس مسافرتی کیهان سیاحت

آژانس مسافرتی کیهان سیاحت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۲:۴۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۲۸:۰۰
79
آژانس مسافرتی پیشگامان سفری دیگر

آژانس مسافرتی پیشگامان سفری دیگر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۲:۱۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۰:۰۰
71
آژانس مسافرتی پروند سیر

آژانس مسافرتی پروند سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۶:۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۳:۰۰
100
آژانس مسافرتی پروانه گردشگران توس

آژانس مسافرتی پروانه گردشگران توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۲:۴۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۱:۰۰
83
آژانس مسافرتی پرهام سیر شرق

آژانس مسافرتی پرهام سیر شرق

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۳:۵۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۱:۰۰
156
آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۵:۳۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۴:۰۰
296
آژانس مسافرتی پارسا گشت ایرانیان امروز

آژانس مسافرتی پارسا گشت ایرانیان امروز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۰:۰۰:۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۲۳:۵۸:۰۰
144
آژانس مسافرتی همسفران مشهد

آژانس مسافرتی همسفران مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۹:۴۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۶:۰۰
133
آژانس مسافرتی همسفر گشت خاوران

آژانس مسافرتی همسفر گشت خاوران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۲:۴۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۰:۰۰
162
آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۲:۳۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۸:۰۰
140
آژانس مسافرتی همراه نور کاشمر

آژانس مسافرتی همراه نور کاشمر

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۵:۵۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۱:۰۰
104
آژانس مسافرتی همای مشهد رضا

آژانس مسافرتی همای مشهد رضا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۳۷:۴۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۳۴:۰۰
79
آژانس مسافرتی همای حرم توس

آژانس مسافرتی همای حرم توس

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۲۱:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۷:۰۰
87
آژانس مسافرتی هستی سیر توس

آژانس مسافرتی هستی سیر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۱:۴۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۰۸:۰۰
201
آژانس مسافرتی هستی سیر آریایی

آژانس مسافرتی هستی سیر آریایی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۷:۵۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۴:۰۰
87
آژانس مسافرتی هرمس اطلس یگانه

آژانس مسافرتی هرمس اطلس یگانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۰:۳۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
134
آژانس مسافرتی موج آبی آرام

آژانس مسافرتی موج آبی آرام

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۷:۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۳:۰۰
120