امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Tuesday 28 January 2020

آذر لقمانیان

۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۲:۴۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۲:۰۰
37

۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۳۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۰۰
37
آژانس مسافرتی الی گشت

آژانس مسافرتی الی گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۴:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۲:۰۰
39
آ
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۰۷:۵۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۵:۰۷:۰۰
40

۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۵۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۰۰
44

۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۷:۴۴:۵۰
۱۳۹۹-۰۳-۱۹ ۱۷:۴۴:۰۰
45
آژانس مسافرتی اوج آریایی ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج آریایی ایرانیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۷:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۶:۰۰
57
آژانس مسافرتی تکران سیر شرق

آژانس مسافرتی تکران سیر شرق

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،قطار(رجاء)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۶:۳۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۵:۰۰
63
آژانس مسافرتی ابرار سیر پارس

آژانس مسافرتی ابرار سیر پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۹:۴۹:۱۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۹:۴۷:۰۰
65
آژانس مسافرتی ارگ جدید

آژانس مسافرتی ارگ جدید

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۳۷:۲۱
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۳۶:۰۰
65
آژانس مسافرتی صبا سیر مشهد

آژانس مسافرتی صبا سیر مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۲:۴۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۰:۰۰
67
آژانس مسافرتی اسطوره پرواز

آژانس مسافرتی اسطوره پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۰:۰۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۱:۵۸:۰۰
67
آژانس مسافرتی پیشگامان سفری دیگر

آژانس مسافرتی پیشگامان سفری دیگر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۲:۱۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۰:۰۰
70
آژانس مسافرتی افسا گشت

آژانس مسافرتی افسا گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۱۹:۵۹:۳۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۱۹:۵۷:۰۰
70
آژانس مسافرتی اسب پرنده

آژانس مسافرتی اسب پرنده

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۸:۵۸:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۸:۵۷:۰۰
71
آژانس مسافرتی اوج باستان

آژانس مسافرتی اوج باستان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۹:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۷:۰۰
71
آژانس مسافرتی تک ستاره نیلوفر زرین

آژانس مسافرتی تک ستاره نیلوفر زرین

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۴۸:۰۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۴۵:۰۰
72
آژانس مسافرتی بیتا سیر خراسان

آژانس مسافرتی بیتا سیر خراسان

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۲۳:۴۴:۵۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۲۳:۴۳:۰۰
72
آژانس مسافرتی ابر ستاره

آژانس مسافرتی ابر ستاره

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۸:۱۴:۳۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۸:۰۹:۰۰
72
آژانس مسافرتی قصر طلایی

آژانس مسافرتی قصر طلایی

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۶:۱۱:۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۶:۰۹:۰۰
72