امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Tuesday 28 January 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی آراد سیر بارساوا

آژانس مسافرتی آراد سیر بارساوا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۴:۵۰:۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۱۹ ۱۴:۴۷:۰۰
74

۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۷:۴۴:۵۰
۱۳۹۹-۰۳-۱۹ ۱۷:۴۴:۰۰
45

۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۳۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۰۰
37

۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۵۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۷:۱۰:۰۰
44
آژانس مسافرتی سیمای سفر

آژانس مسافرتی سیمای سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۲ ۱۶:۴۲:۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۲ ۱۶:۳۷:۰۰
75
آژانس مسافرتی ایمان امین زائران

آژانس مسافرتی ایمان امین زائران

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۰۳:۴۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۴:۵۲:۰۰
159
آژانس مسافرتی هستی سیر توس

آژانس مسافرتی هستی سیر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۱:۴۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۰۸:۰۰
176
آژانس مسافرتی همای حرم توس

آژانس مسافرتی همای حرم توس

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۲۱:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۷:۰۰
80
آژانس مسافرتی همای مشهد رضا

آژانس مسافرتی همای مشهد رضا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۳۷:۴۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۳۴:۰۰
76
آژانس مسافرتی همراه نور کاشمر

آژانس مسافرتی همراه نور کاشمر

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۵:۵۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۱:۰۰
99
آژانس مسافرتی همسفر گشت خاوران

آژانس مسافرتی همسفر گشت خاوران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۲:۴۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۰:۰۰
153
آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۲:۳۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۸:۰۰
135
آژانس مسافرتی همسفران مشهد

آژانس مسافرتی همسفران مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۹:۴۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۶:۰۰
129
آژانس مسافرتی هرمس اطلس یگانه

آژانس مسافرتی هرمس اطلس یگانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۰:۳۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
126
آژانس مسافرتی هستی سیر آریایی

آژانس مسافرتی هستی سیر آریایی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۷:۵۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۴:۰۰
85
آژانس مسافرتی معاد سیر توس

آژانس مسافرتی معاد سیر توس

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۳۵:۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۳۲:۰۰
120
آژانس مسافرتی مهاجر پرواز پرستو

آژانس مسافرتی مهاجر پرواز پرستو

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۴۶:۰۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۴۰:۰۰
87
آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۸:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۴:۰۰
395
آژانس مسافرتی موج آبی آرام

آژانس مسافرتی موج آبی آرام

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۷:۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۳:۰۰
112
آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۵:۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۲:۰۰
231