امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی آراد سیر بارساوا

آژانس مسافرتی آراد سیر بارساوا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۴:۵۰:۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۱۹ ۱۴:۴۷:۰۰
79
آژانس مسافرتی سیمای سفر

آژانس مسافرتی سیمای سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۲ ۱۶:۴۲:۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۲ ۱۶:۳۷:۰۰
80
آژانس مسافرتی ایمان امین زائران

آژانس مسافرتی ایمان امین زائران

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۰۳:۴۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۴:۵۲:۰۰
179
آژانس مسافرتی هستی سیر توس

آژانس مسافرتی هستی سیر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۱:۴۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۰۸:۰۰
201
آژانس مسافرتی همای حرم توس

آژانس مسافرتی همای حرم توس

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۲۱:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۷:۰۰
87
آژانس مسافرتی همای مشهد رضا

آژانس مسافرتی همای مشهد رضا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۳۷:۴۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۳۴:۰۰
79
آژانس مسافرتی همراه نور کاشمر

آژانس مسافرتی همراه نور کاشمر

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۵:۵۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۱:۰۰
104
آژانس مسافرتی همسفر گشت خاوران

آژانس مسافرتی همسفر گشت خاوران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۲:۴۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۰:۰۰
161
آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۲:۳۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۵:۵۸:۰۰
140
آژانس مسافرتی همسفران مشهد

آژانس مسافرتی همسفران مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۹:۴۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۰۶:۰۰
133
آژانس مسافرتی هستی سیر آریایی

آژانس مسافرتی هستی سیر آریایی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۷:۵۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۴:۰۰
87
آژانس مسافرتی هرمس اطلس یگانه

آژانس مسافرتی هرمس اطلس یگانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۲۰:۳۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
134
آژانس مسافرتی معاد سیر توس

آژانس مسافرتی معاد سیر توس

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۳۵:۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۳۲:۰۰
132
آژانس مسافرتی مهاجر پرواز پرستو

آژانس مسافرتی مهاجر پرواز پرستو

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۶:۴۶:۰۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۶:۴۰:۰۰
96
آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۸:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۴:۰۰
418
آژانس مسافرتی موج آبی آرام

آژانس مسافرتی موج آبی آرام

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۷:۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۳:۰۰
120
آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۵:۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۲:۰۰
259
آژانس مسافرتی کیهان سیاحت

آژانس مسافرتی کیهان سیاحت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۲:۴۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۲۸:۰۰
79
آژانس مسافرتی یاس سپید خراسان

آژانس مسافرتی یاس سپید خراسان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۰:۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۷:۰۰
119
آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۸:۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۴:۰۰
349