امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی ارسطو پرواز آریان

آژانس مسافرتی ارسطو پرواز آریان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۱:۳۶:۵۱
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۱:۳۵:۰۰
112
آژانس مسافرتی ارفع

آژانس مسافرتی ارفع

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۰۳:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۰۱:۰۰
87
آژانس مسافرتی ارکیده پرواز قرن

آژانس مسافرتی ارکیده پرواز قرن

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۲۲:۳۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۲۰:۰۰
79
آژانس مسافرتی اسپاد پرواز آریا

آژانس مسافرتی اسپاد پرواز آریا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۰۹:۴۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۰۸:۰۰
115
آژانس مسافرتی اسپیلت البرز

آژانس مسافرتی اسپیلت البرز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۲۵:۰۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۲۳:۰۰
88
آژانس مسافرتی استقلال

آژانس مسافرتی استقلال

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۳۹:۴۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۳۷:۰۰
100
آژانس مسافرتی ارمیا گشت پارسه

آژانس مسافرتی ارمیا گشت پارسه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۴۸:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۴۵:۰۰
128
آژانس مسافرتی اریکا گشت پارس

آژانس مسافرتی اریکا گشت پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۶:۳۲:۵۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۶:۳۱:۰۰
81
آژانس مسافرتی اسد گشت شرق

آژانس مسافرتی اسد گشت شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۵۰:۱۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۴۸:۰۰
75
آژانس مسافرتی اسرا پرواز

آژانس مسافرتی اسرا پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۹:۵۸:۰۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۹:۵۶:۰۰
109
آژانس مسافرتی اسطوره پرواز

آژانس مسافرتی اسطوره پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۰:۰۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۱:۵۸:۰۰
71
آژانس مسافرتی اسکادران پرواز

آژانس مسافرتی اسکادران پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۷:۰۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۰۵:۰۰
102
آژانس مسافرتی اسما سیر پرواز

آژانس مسافرتی اسما سیر پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۱۸:۱۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۱۷:۰۰
86
آژانس مسافرتی اطلس

آژانس مسافرتی اطلس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۳۵:۵۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۳۴:۰۰
84
آژانس مسافرتی افتخاری سیر پارس

آژانس مسافرتی افتخاری سیر پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۵۵:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۵۳:۰۰
99
آژانس مسافرتی افرا گشت کهن

آژانس مسافرتی افرا گشت کهن

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۳:۰۵:۲۱
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۳:۰۴:۰۰
99
آژانس مسافرتی اطلس جهان تارا

آژانس مسافرتی اطلس جهان تارا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۲:۴۳:۰۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۲:۴۱:۰۰
90
آژانس مسافرتی افسا گشت

آژانس مسافرتی افسا گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۱۹:۵۹:۳۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۱۹:۵۷:۰۰
72
آژانس مسافرتی افسانه ماهی پرنده

آژانس مسافرتی افسانه ماهی پرنده

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۲۰:۱۰:۳۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۲۰:۰۸:۰۰
96
آژانس مسافرتی افق پیما آیریا

آژانس مسافرتی افق پیما آیریا

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۲۰:۲۱:۲۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۲۰:۱۹:۰۰
95