امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی سفیران نور گناباد

آژانس مسافرتی سفیران نور گناباد

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۵۰:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۴۸:۰۰
158
آژانس مسافرتی ره پویان جاهد 59

آژانس مسافرتی ره پویان جاهد 59

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۵۸:۴۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۵۷:۰۰
80
آژانس مسافرتی رها پرواز ژکاژ

آژانس مسافرتی رها پرواز ژکاژ

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۰۰:۰۷:۰۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۰۰:۰۵:۰۰
112
آژانس مسافرتی زائرین حج توس

آژانس مسافرتی زائرین حج توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۰۰:۱۸:۱۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۰۰:۱۷:۰۰
94
آژانس مسافرتی زیگورات سیر پارس

آژانس مسافرتی زیگورات سیر پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۰۰:۲۶:۰۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۰۰:۲۵:۰۰
136
آژانس مسافرتی خیام سیر توس خاوران

آژانس مسافرتی خیام سیر توس خاوران

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۰۸:۱۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۰۶:۰۰
139
آژانس مسافرتی داریوش سیاحت مشهد

آژانس مسافرتی داریوش سیاحت مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۱۸:۱۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۱۶:۰۰
80
آژانس مسافرتی پیشگامان سفری دیگر

آژانس مسافرتی پیشگامان سفری دیگر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۲:۱۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۰:۰۰
71
آژانس مسافرتی حقا سیر رضوان

آژانس مسافرتی حقا سیر رضوان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۲۵:۳۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۲۴:۰۰
141
آژانس مسافرتی ترشیز گشت

آژانس مسافرتی ترشیز گشت

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۹:۳۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۳۸:۰۰
204
آژانس مسافرتی تک ستاره نیلوفر زرین

آژانس مسافرتی تک ستاره نیلوفر زرین

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۴۸:۰۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۴۵:۰۰
78
آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۵:۳۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۴:۰۰
296
آژانس مسافرتی بیتا سیر خراسان

آژانس مسافرتی بیتا سیر خراسان

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۲۳:۴۴:۵۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۲۳:۴۳:۰۰
74
آژانس مسافرتی پارسا گشت ایرانیان امروز

آژانس مسافرتی پارسا گشت ایرانیان امروز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۰:۰۰:۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۲۳:۵۸:۰۰
144
آژانس مسافرتی پرهام سیر شرق

آژانس مسافرتی پرهام سیر شرق

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۳:۵۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۱:۰۰
156
آژانس مسافرتی پروانه گردشگران توس

آژانس مسافرتی پروانه گردشگران توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۲:۴۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۱:۰۰
83
آژانس مسافرتی پروند سیر

آژانس مسافرتی پروند سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۶:۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۳:۰۰
100
آژانس مسافرتی تکران سیر شرق

آژانس مسافرتی تکران سیر شرق

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،قطار(رجاء)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۶:۳۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۵:۰۰
64
آژانس مسافرتی توچال سیر

آژانس مسافرتی توچال سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۵:۴۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۳:۰۰
84
آژانس مسافرتی توس نسیم مشهد

آژانس مسافرتی توس نسیم مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۳:۵۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۲:۰۰
79