امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday 24 February 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۸:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۴:۰۰
405
آژانس مسافرتی موج آبی آرام

آژانس مسافرتی موج آبی آرام

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۷:۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۳:۰۰
116
آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۵:۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۲:۰۰
246
آژانس مسافرتی کیهان سیاحت

آژانس مسافرتی کیهان سیاحت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۲:۴۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۲۸:۰۰
77
آژانس مسافرتی یاس سپید خراسان

آژانس مسافرتی یاس سپید خراسان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۰:۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۷:۰۰
113
آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۸:۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۴:۰۰
323
آژانس مسافرتی تخت طاوس شرق

آژانس مسافرتی تخت طاوس شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۲:۰۰:۵۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۵۵:۰۰
164
آژانس مسافرتی محمد زاده

آژانس مسافرتی محمد زاده

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۲۳:۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۹:۰۰
82
آژانس مسافرتی بشارت مهاجر پرواز

آژانس مسافرتی بشارت مهاجر پرواز

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۴:۵۴:۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۴:۵۳:۰۰
94
آژانس مسافرتی بنیامین سیر مشهد

آژانس مسافرتی بنیامین سیر مشهد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۳۵:۰۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۵:۳۳:۰۰
78
آژانس مسافرتی فاضل سیر توس

آژانس مسافرتی فاضل سیر توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۴۶:۵۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۵:۴۲:۰۰
95
آژانس مسافرتی فرشتگان طلایی نیشابور

آژانس مسافرتی فرشتگان طلایی نیشابور

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۵۳:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۵:۵۰:۰۰
915
آژانس مسافرتی فیروز سیر شرق

آژانس مسافرتی فیروز سیر شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۶:۰۲:۵۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۶:۰۱:۰۰
83
آژانس مسافرتی سارینا سفر توس

آژانس مسافرتی سارینا سفر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۲:۵۵:۳۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۲:۵۲:۰۰
357
آژانس مسافرتی سامان سیر رسپینا

آژانس مسافرتی سامان سیر رسپینا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۰۳:۴۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۰۲:۰۰
123
آژانس مسافرتی قصر طلایی

آژانس مسافرتی قصر طلایی

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۶:۱۱:۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۶:۰۹:۰۰
76
آژانس مسافرتی شاهدان توس

آژانس مسافرتی شاهدان توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۱۱:۵۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۱۰:۰۰
89
آژانس مسافرتی ستاره شهر بهشت

آژانس مسافرتی ستاره شهر بهشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۲:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۰:۰۰
240
آژانس مسافرتی سحاب سیر شرق

آژانس مسافرتی سحاب سیر شرق

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۸:۳۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۷:۰۰
134
آژانس مسافرتی سفر یار گوهر توس

آژانس مسافرتی سفر یار گوهر توس

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۴۱:۱۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۳۹:۰۰
110