امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۶:۵۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۵:۰۰
216
آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۹:۳۵:۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۹:۳۲:۰۰
120
آژانس مسافرتی ایران دوستان

آژانس مسافرتی ایران دوستان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۹:۴۹:۳۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۹:۴۷:۰۰
77
آژانس مسافرتی ایرمان پارس سیاحت

آژانس مسافرتی ایرمان پارس سیاحت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۰۰:۳۳
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۹:۵۸:۰۰
83
آژانس مسافرتی ای بال

آژانس مسافرتی ای بال

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۰۷:۲۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۰۶:۰۰
79
آژانس مسافرتی اوج ماندگار پرواز

آژانس مسافرتی اوج ماندگار پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۵۱:۳۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۴۹:۰۰
83
آژانس مسافرتی اورانوس آرمان سفر

آژانس مسافرتی اورانوس آرمان سفر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۱۰:۳۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۰۸:۰۰
126
آژانس مسافرتی اوریم سایا

آژانس مسافرتی اوریم سایا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۴۳:۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۴۱:۰۰
163
آژانس مسافرتی ایپک یول سفر

آژانس مسافرتی ایپک یول سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۱۴:۳۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۱۲:۰۰
114
آژانس مسافرتی اوستا پرواز

آژانس مسافرتی اوستا پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۵۸:۳۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۵۶:۰۰
87
آژانس مسافرتی ایده آل پرواز آران

آژانس مسافرتی ایده آل پرواز آران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۲۳:۲۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۲۱:۰۰
79
آژانس مسافرتی ایران

آژانس مسافرتی ایران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۱:۱۸:۲۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۱:۱۷:۰۰
189
آژانس مسافرتی ایران سفر

آژانس مسافرتی ایران سفر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۱:۲۶:۵۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۱:۲۵:۰۰
82
آژانس مسافرتی ایران نما

آژانس مسافرتی ایران نما

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۴:۴۲:۲۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۴:۴۰:۰۰
135
آژانس مسافرتی ایرانگردی مارکوپولو

آژانس مسافرتی ایرانگردی مارکوپولو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۴:۵۷:۰۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۴:۵۵:۰۰
82
آژانس مسافرتی ایده رویایی سفر

آژانس مسافرتی ایده رویایی سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۳۶:۲۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۳۴:۰۰
81
آژانس مسافرتی ایران مرکز

آژانس مسافرتی ایران مرکز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۱:۳۵:۰۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۱:۳۳:۰۰
84
آژانس مسافرتی ایرانیان پرواز آرزوها

آژانس مسافرتی ایرانیان پرواز آرزوها

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۵:۱۲:۱۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۵:۰۹:۰۰
82
آژانس مسافرتی ایرانیان گشت فرید

آژانس مسافرتی ایرانیان گشت فرید

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۵:۲۱:۴۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۵:۲۰:۰۰
100
آژانس مسافرتی ایرسای آسمان تابناک ایرانیان

آژانس مسافرتی ایرسای آسمان تابناک ایرانیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۵:۴۳:۱۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۵:۴۳:۰۰
98