امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday 24 February 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی افق طلایی پارسیس

آژانس مسافرتی افق طلایی پارسیس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۲۰:۳۵:۳۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۲۰:۳۴:۰۰
105
آژانس مسافرتی افق نما

آژانس مسافرتی افق نما

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۰۵:۴۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۰۴:۰۰
76
آژانس مسافرتی اقصی نبی

آژانس مسافرتی اقصی نبی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۱۶:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۱۵:۰۰
80
آژانس مسافرتی السا پرواز تارادیس

آژانس مسافرتی السا پرواز تارادیس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۵۳:۵۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۵۲:۰۰
77
آژانس مسافرتی افبای سفر پارسیان

آژانس مسافرتی افبای سفر پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۹:۴۰:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۹:۳۹:۰۰
139
آژانس مسافرتی الکا

آژانس مسافرتی الکا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۰۲:۴۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۰۰:۰۰
97
آژانس مسافرتی اقلیما گشت

آژانس مسافرتی اقلیما گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۲۳:۲۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۲۱:۰۰
93
آژانس مسافرتی اکسیر گشت سفر

آژانس مسافرتی اکسیر گشت سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۳۹:۴۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۳۸:۰۰
105
آژانس مسافرتی الما گشت صبا

آژانس مسافرتی الما گشت صبا

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۱۲:۰۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۱۰:۰۰
109
آژانس مسافرتی الماس نشان آسمان

آژانس مسافرتی الماس نشان آسمان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۲۰:۱۲
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۱۹:۰۰
89
آژانس مسافرتی الموت

آژانس مسافرتی الموت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۲۶:۲۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۲۵:۰۰
92
آژانس مسافرتی النا سیر پارس

آژانس مسافرتی النا سیر پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۱:۲۷:۱۷
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۱:۲۴:۰۰
120
آژانس مسافرتی الهام سیر

آژانس مسافرتی الهام سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۱:۴۰:۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۱:۳۷:۰۰
120
آژانس مسافرتی الهه سفر قرن

آژانس مسافرتی الهه سفر قرن

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۱:۵۶:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۱:۵۵:۰۰
95
آژانس مسافرتی الهه سیر زیگورات

آژانس مسافرتی الهه سیر زیگورات

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۲:۰۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۱:۰۰
103
آژانس مسافرتی الهی گشت پارسه

آژانس مسافرتی الهی گشت پارسه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۸:۵۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۸:۰۰
84
آژانس مسافرتی الوا سیر ایرانیان

آژانس مسافرتی الوا سیر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۲:۲۵:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۲:۲۴:۰۰
124
آژانس مسافرتی الوان سفر ایرانیان

آژانس مسافرتی الوان سفر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۲:۴۲:۳۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۲:۴۱:۰۰
188
آژانس مسافرتی الیاد گشت

آژانس مسافرتی الیاد گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۰۵:۰۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۰۳:۰۰
105
آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۵۱:۱۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۴۹:۰۰
332