امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی پرشین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اطلس گشت اصفهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بینالود پرواز شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی جهان کوثر خوی

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آتیان سیر ایرانیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گل گشت شیروان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی امین پرواز سپاهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بیهق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی چی چست گشت ارومیه

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی آتیه گشت سبز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی می سی نو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اوستا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پارت ونک

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)، بار

آژانس مسافرتی خیبر گشت خوی

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آخشیگان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ایران تراول

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی پارسیان سفر ناصری

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی آتی گشت سپاهان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نسیم بهشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)