امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی اسپوتا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آبی نت پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتي اسطوره گشت زاينده رود

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی اسپیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی آبینه سیر آبشار

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سرای گردشگران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اصفهان پرواز گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بهروش سیر خراسان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی ائل پرواز غرب

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی آپادانا پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی سیمرغ آشخانه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اصفهان فرگشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی بهشتیان سفر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بنفشه خوی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آتا 2000

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گردشگران کانون بجنورد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اصفهان گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی بیت العتیق ثامن

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)