امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی آسان گشت سلماس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آبشار

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آوای آریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بشارت شرق

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی آسمان شهر من اروم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آزانس مسافرتی آبگین گشت پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی تخت سلیمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آواي پرواز سپاهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی بعثت سیر خراسان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی اروم آتور آذران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی آبگینه گشت آسیا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی تخت طاووس شرقی

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی ابراهیم خلیل (ع) اصفهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اروم سیر اسپیناس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی آبی بال مهر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی جهانگرد

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی اسپادانا گشت آرمین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی بوی پیراهن یوسف

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)