امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی چکاد سير آسمان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی پیام کیهان توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی مهاجر هفت آسمان ارومیه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آوای پرواز سپاهان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
آژانس مسافرتی آوای پرواز سپاهان
توضیحاتدارای مجوز الف، ب، بار

آژانس مسافرتی بادپا سیر صبا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی چکاوک گشت اصفهان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی پیش آهنگی مهر بینالود

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی طاها پرواز آسمان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی پارسا گشت زنجان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

اژانس مسافرتی چلیپا گشت سپاهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی تابران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی یاسان ارومیه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ارگ دستان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
آژانس مسافرتی ارگ دستان
توضیحاتدارای مجوز ب

آژانس مسافرتی تهم گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی تشریفات پرواز شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی وفا پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
اسپادانا گشت آرمین
توضیحاتدارای مجوز الف، ب ، پ

آژانس مسافرتی جوادیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)