امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی پرنیا گشت پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی قره باغ سیر رضوان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اکسین گشت اهواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پرستيژ تور

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پریان سیرمرند

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی شیز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی امید پرواز مهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی پرشین گشت یگانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی پویا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی صدر سلماس گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی جلفا گشت اصفهان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پویا کیش پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گوهر افشان سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آهوان دشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی جهان پرواز آسان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پیام بهاران جام

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی طاها پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آهوان زنجان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)