امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی پارسیس سیر پرواز شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی درناتور

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نسیم سمنگان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بالدیس اصفهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پارمیس سیر توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی دنیای فراز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی برنا گشت سپاهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی پاژ سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سانلی سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی آسمان پرواز سپاهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

اژانس مسافرتی اتما نوین پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بعثت اصفهان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی پدیده شهر بهشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

رسالت گشت ارومیه

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی آسمان سیر نجف آباد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
آژانس هواپیمایی آسمان سیر نجف آباد
توضیحاتدارای مجوز الف

اژانس مسافرتی اریا استار خوزستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پارس سفیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی پر پرواز توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار