امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

یزد

آژانس مسافرتی یزد مهر نوین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی یزد سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی یسنا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی یزد پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی نوین گشت ساینا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی میبد سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی طوبی سیر اشکذر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی شیردال ایریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی شمیم سامان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سیتا پرواز کویر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، بار

آژانس هواپیمایی سهره گشت آریا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی سفیر گشت آریا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس هواپیمایی سعادت سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی سرزمین ستارگان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سام پرواز صحرا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس هواپیمایی ره یاب

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی رضوان سیاحت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)، بار

آژانس هواپیمایی دروازه تمدن پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی حلما گشت یزد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی تاجیک سیر یزد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)