امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

گلستان

آژانس هواپیمایی میقات بهشت

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی مهاجر گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی گلستان گشت زمرد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی کهکشان هیرکان استر آباد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی کاووس تور

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی قائم پرواز گلستان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی شیران پرواز گلستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سلاطین گشت پارس

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)

آژانس هواپیمایی سحر گلستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی ستاره گنبد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سپهر گشت گرگان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی زیما گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی زِائر گشت طبرستان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی ره توشه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی خاطره گشت گلستان

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی حنانه گلستان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)، بار

آژانس هواپیمایی جنت پیمان گلستان

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی ترکمن دیار

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)