امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

کردستان

آژانس مسافرتی ویان پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی هانیس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گل گشت کرد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی کیا پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی کرد سنندج

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی شانا گشت پارس

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی سورن سفر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ساینا پرواز کردستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی زریبار سیر مریوان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ریناس سیر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی رامیلا پرواز ایرانیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ایرمان پرواز کردستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آوینا پرواز ایرانیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آژوان سیر سقز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آریا پرواز مهران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)