امروز: دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 | Monday 20 May 2019

چهار محال و بختیاری

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بام ایران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی آسانا گشت زاگرس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بعثت چهار محال

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی سلسله جبال

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی هزارسو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نعیم

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی میثاق چهارمحال

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی عمان سفرکوهساران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سهیل بروجن

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سپهر آسمان زاگرس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سبز کوه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی رفاه سیر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی راهیان زیارت

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی راه جوی بروجن

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی خطیب سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی خاطره هزارچشمه

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی خاطره هزارچشمه

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)