امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

همدان

آژانس هواپیمایی همسفر پارس

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی هگمتانه پرواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی هشت بهشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی نگار آسمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی گشت سیر

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی گرین گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی علیصدر مهر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس هواپیمایی طاهر ملایر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی شایسته گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سیر و سفر بوعلی

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سهندیس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی ستاره ارم

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی رهشاد گشت سپاهان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی رستگار سیر

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی ثامن پرواز همدان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی پارسیان پرواز گنجنامه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی بهشت غرب طلوع

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی بهزاد ملایر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی ایر بوعلی تراول

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی الوند گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)