امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

مراغه

آژانس مسافرتی هادی سیر مراغه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی رصد گشت مراغه

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی فخار گشت مراغه

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی ماراویا پرواز

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی فراز گشت مراغه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گلباران گشت مراغه

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی ماهر گشت مراغه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)