امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

مازندران

آژانس هواپیمایی نسیم شمال

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی میناک تور

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی متینا پرواز شمال

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی ماندگار پرواز ساری

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی لاجیم

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی گشت گل سرخ

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی گشت صبا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی کوله پشتی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی فرزین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی عصر میعاد نکا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی صفا گشت شمال

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس هواپیمایی شمال پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی شقایق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سوردار

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سروش

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی زیار لاریمی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی روزهای گردشگران پارسه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی رهسپار

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی رحمتیان

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)