امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

قزوین

آژانس مسافرتی آوج گشت قزوین

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی یادگار قزوین راه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی وانا گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی هفت اورنگ

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی ناریان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی مهدیس گشت قزوین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی معراج سیر کاسپین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی مرمر زرین

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی کندوان سیر پارسه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی کاسپین سیر آبیک

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی قزوین پیما

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی فردوس رامند

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی طلائیه گردشگری قزوین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی صدف گشت

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی سماسیر کاسپین

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی سپه گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی زرین عنقا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی دهخدا قزوین

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی تاکستان گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی پیوند تاکستان

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)