امروز: سه شنبه 6 اسفند 1398 | Monday 24 February 2020

سبزوار

آژانس مسافرتی بام گشت سبزوار

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بیهق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی شوق دیدار

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، بار

آژانس مسافرتی صحرا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی طاهر گشت سبزوار

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی کاملیا سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی صحرا سبزوار

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سها سیر شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی همسفر بهار بیهق

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی اسرار

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی اسپرسا سیر آسمان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)