امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

زنجان

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری منزلت گشت زنجان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری منزلت گشت زنجان
توضیحاتمعرفی خدمات شرکت

آژانس مسافرتی جهان سیر پارسا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی فراز پیما

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سفیر خرمدره

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آهوان دشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی آهوان زنجان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بادپا سیر صبا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پارسا گشت زنجان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی تهم گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی جوادیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی ستاره قطبی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سرین گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی هاتن چین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی فراز پیما

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی فرات

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)، بار

آژانس مسافرتی عاشوری

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی شهین سیر زنجان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی شکوری

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)، بار