امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

خوزستان

اژانس مسافرتی اسمان جزیره

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اعلا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

اژانس مسافرتی اتما نوین پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی امید پرواز مهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی افق پرواز میثاق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اکسین گشت اهواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

اژانس مسافرتی اریا استار خوزستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ابابیل

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافربری انی سیر کاروان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ملت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی گل نرگس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، بار

آژانس مسافرتی فانوس شوشتر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی غزنوی اهواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی عصر نسیم آسمان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی عرش آسمان گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی طیران پیام جنوب

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی طیاره اهواز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی طلیعه مهر دزفول

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی طلوع پرواز اهواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)