امروز: جمعه 26 مهر 1398 | Friday 18 October 2019

خراسان شمالی

آژانس مسافرتی تخت سلیمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سیمرغ آشخانه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نسیم سمنگان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسان سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ایران گشت بجنورد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی تخت طاووس شرقی

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی جهانگرد

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی سرای گردشگران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گردشگران کانون بجنورد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی می سی نو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نسیم بهشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی امیدواران

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی گل گشت شیروان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی تخت طاوس شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

گشت فجر

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار