امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

خراسان رضوی

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آبتین سیر توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی آبی سیر خاوران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

اژانس مسافرتی آدنا سیر ایرانیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آرا گشت خراسان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آرمان سیر مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی آریا سپهر

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی آریا سیاحت توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آرام سیر شفیعیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی آرتا گشت شرق

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آریان توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسا پرواز پارس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آفتاب سپهر صمدی

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی آوا سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اتحاد نوین پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، بار

آژانس مسافرتی آیرینا توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی احسان سیر آسیا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی احمد زاده و شرکا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)