امروز: جمعه 26 دی 1399 | Friday 15 January 2021

خراسان رضوی

آژانس مسافرتی افشین ریحانه خراسان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی گشت و سفر مولانا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی پیام بهاران جام

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی پویا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی مهتا گشت تربت

دارای بند پ (حج و زیارت)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی بام گشت سبزوار

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی بیهق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی طاهر گشت سبزوار

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی شوق دیدار

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، بار

آژانس مسافرتی صحرا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی کاملیا سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پرندک قوچان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی دنیا گستر آساک

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی راهنمایان پرواز آساک

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی آبی سیر خاوران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

اژانس مسافرتی آدنا سیر ایرانیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آرا گشت خراسان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آبتین سیر توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)