امروز: جمعه 26 دی 1399 | Friday 15 January 2021

خراسان جنوبی

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قائنات

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسیا پرواز مشرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی آناهید پرواز شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی صور گشت شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هما سیر بیرجند

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

دفتر خدمات مسافرت هوایی زعفران گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قاصدک سیر گلشن

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)