امروز: دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 | Monday 20 May 2019

خراسان جنوبی

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قائنات

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسیا پرواز مشرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی آناهید پرواز شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی صور گشت شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هما سیر بیرجند

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

دفتر خدمات مسافرت هوایی زعفران گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قاصدک سیر گلشن

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی یاس نبی سرایان

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی عماد

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی صورگشت شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی روژان گشت ایران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، بار

آژانس مسافرتی جلوه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسیاپروازمشرق زمین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)