امروز: پنجشنبه 24 خرداد 1403 | Thursday 13 June 2024

بوشهر

شرکت خدمات مسافرت هوایی آسمان سفر خلیج فارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی آسمان پرواز جم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اردلان پارت شیراز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی اسرا سیر پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی افتخار سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشیا سیر کنگان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی چاپار سیر بوشهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی چاپار سیر بوشهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

شرکت خدمات مسافرت هوایی اسمان خلیج فارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی فراز سیر دیلم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی گل بال سیر بوشهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی لیان سیر بوشهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی زیارتی منفرد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

شرکت خدمات مسافرت هوایی نیم خلیج فارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی نگارستان پارت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت هوایی همراه پرواز پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)