امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

ارومیه

آژانس مسافرتی آتروپات پرواز ارومیه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آذر امین گردشگر ارومیه

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی آردا آفرین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسمان شهر من اروم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اروم آتور آذران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی اروم سیر اسپیناس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی اسپوتا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی اسپیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی ائل پرواز غرب

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی پرشین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی چی چست گشت ارومیه

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی درناتور

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی دنیای فراز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

رسالت گشت ارومیه

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی سیمرغ سبک بال ارومیه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سفیران دریا گشت ارومیه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی شمس تور

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی قره باغ سیر رضوان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی شیز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گوهر افشان سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)