امروز: پنجشنبه 24 خرداد 1403 | Thursday 13 June 2024

آذربایجان غربی

آژانس مسافرتی آتروپات پرواز ارومیه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آذر امین گردشگر ارومیه

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی آردا آفرین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آری گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آریا گشت ماکو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسان گشت سلماس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسمان شهر من اروم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی اروم آتور آذران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی اروم سیر اسپیناس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی اسپوتا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی اسپیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس مسافرتی ائل پرواز غرب

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی بنفشه خوی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی پرشین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی جهان کوثر خوی

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی چی چست گشت ارومیه

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی خیبر گشت خوی

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی درناتور

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی دنیای فراز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سانلی سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار