امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی سها سیر شرق

آژانس مسافرتی سها سیر شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۱۴:۵۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۱۰:۰۰
137
آژانس مسافرتی سوما سیر توس

آژانس مسافرتی سوما سیر توس

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۲:۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۰:۰۰
156
آژانس مسافرتی عالیان سیر مشهد

آژانس مسافرتی عالیان سیر مشهد

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۴:۵۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۳:۰۰
80
آژانس مسافرتی سورنا زمرد شرق

آژانس مسافرتی سورنا زمرد شرق

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۲۴:۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۲۲:۰۰
104
آژانس مسافرتی صبا سیر مشهد

آژانس مسافرتی صبا سیر مشهد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۲:۴۳
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۰:۰۰
72
آژانس مسافرتی صبح نیشابور

آژانس مسافرتی صبح نیشابور

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۰:۴۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۹:۰۰
97
آژانس مسافرتی صحرا سبزوار

آژانس مسافرتی صحرا سبزوار

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۰:۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۸:۰۰
93
آژانس مسافرتی ضامن

آژانس مسافرتی ضامن

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۷:۰۶
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۶:۰۰
190
آژانس مسافرتی گردشگران شهر خورشید

آژانس مسافرتی گردشگران شهر خورشید

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۸ ۲۲:۱۰:۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۸ ۲۲:۰۸:۰۰
94
آژانس مسافرتی ابر ستاره

آژانس مسافرتی ابر ستاره

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۸:۱۴:۳۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۸:۰۹:۰۰
76
آژانس مسافرتی ابرار سیر پارس

آژانس مسافرتی ابرار سیر پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۹:۴۹:۱۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۹:۴۷:۰۰
70
آژانس مسافرتی اپال سیر ایرانیان

آژانس مسافرتی اپال سیر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۱:۲۰:۵۷
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
86
آژانس مسافرتی ابرش پرواز آریایی

آژانس مسافرتی ابرش پرواز آریایی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۹:۵۷:۵۲
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۹:۵۶:۰۰
226
آژانس مسافرتی ابر و باد گشت

آژانس مسافرتی ابر و باد گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۱:۰۰:۱۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۱:۰۰:۰۰
137
آژانس مسافرتی ارسباران سیر شهریار

آژانس مسافرتی ارسباران سیر شهریار

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۱:۳۰:۴۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۱:۲۹:۰۰
80
آژانس مسافرتی ارغوان سیر آریا

آژانس مسافرتی ارغوان سیر آریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۱:۴۸:۵۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۱:۴۷:۰۰
107
آژانس مسافرتی ارگ جدید

آژانس مسافرتی ارگ جدید

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۲۲:۳۷:۲۱
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۲۲:۳۶:۰۰
67
آژانس مسافرتی ارم کیش

آژانس مسافرتی ارم کیش

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۵:۳۱:۴۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۵:۲۸:۰۰
143
آژانس مسافرتی ارمیترا

آژانس مسافرتی ارمیترا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۵:۴۸:۰۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۵:۴۵:۰۰
156
آژانس مسافرتی اسب پرنده

آژانس مسافرتی اسب پرنده

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۸:۵۸:۲۳
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۸:۵۷:۰۰
73