امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی الی گشت

آژانس مسافرتی الی گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۴:۰۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۲:۰۰
157
آژانس مسافرتی الیت گشت آریا

آژانس مسافرتی الیت گشت آریا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۲۴:۲۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۲۳:۰۰
83
آژانس مسافرتی امیدان پرواز

آژانس مسافرتی امیدان پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۱۷:۱۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۱۵:۰۰
107
آژانس مسافرتی امیرکبیر گشت آسمان

آژانس مسافرتی امیرکبیر گشت آسمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۴۶:۱۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۴۴:۰۰
81
آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۳:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۲:۰۰
235
آژانس مسافرتی الین سیر هستی

آژانس مسافرتی الین سیر هستی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۶:۰۵:۴۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۶:۰۴:۰۰
105
آژانس مسافرتی امیر

آژانس مسافرتی امیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۶:۲۵:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۶:۱۷:۰۰
143
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر گیتی

آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر گیتی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۳۲:۱۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۳۰:۰۰
134
آژانس مسافرتی امین

آژانس مسافرتی امین

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۱:۵۷:۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۱:۵۵:۰۰
111
آژانس مسافرتی اندیشه سیر تهران

آژانس مسافرتی اندیشه سیر تهران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۱۶:۴۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۱۵:۰۰
86
آژانس مسافرتی انیس گشت

آژانس مسافرتی انیس گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۱:۳۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۰:۰۰
90
آژانس مسافرتی اهورا سیر آریایی

آژانس مسافرتی اهورا سیر آریایی

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۶:۴۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۴۵:۰۰
81
آژانس مسافرتی اوج پرواز باستان

آژانس مسافرتی اوج پرواز باستان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۱:۵۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۳۹:۰۰
156
آژانس مسافرتی اوج آریایی ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج آریایی ایرانیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۷:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۶:۰۰
61
آژانس مسافرتی اوج آسمان گشت

آژانس مسافرتی اوج آسمان گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۰:۴۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۵۹:۰۰
77
آژانس مسافرتی اوتانا

آژانس مسافرتی اوتانا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۲۲:۵۵:۱۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۲۲:۵۴:۰۰
87
آژانس مسافرتی اوج باستان

آژانس مسافرتی اوج باستان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۹:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۷:۰۰
72
آژانس مسافرتی اوج زمزم

آژانس مسافرتی اوج زمزم

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۰:۳۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۲۹:۰۰
315
آژانس مسافرتی اورمزد گشت پارسیان

آژانس مسافرتی اورمزد گشت پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۲۸:۵۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۲۷:۰۰
78
آژانس مسافرتی اوج درنا

آژانس مسافرتی اوج درنا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۵:۳۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۳:۰۰
105